Your Brand xây dựng các chiến lược hướng đến khách hàng tiềm năng nhằm định vị, tạo ấn tượng, sự ghi nhớ và quen thuộc đối với thương hiệu của bạn.

Your Brand xác định mục tiêu tạo dựng hình ảnh độc đáo và vững chắc về thương hiệu của bạn trên thị trường.

Giá trị của việc xây dựng thương hiệu:

  • Gia tăng giá trị doanh nghiệp
  • Tạo ra nguồn khách hàng mới
  • Nâng cao niềm tự hào của nhân viên

Những yếu tố cơ bản để xây dựng thương hiệu gồm có:

  • Tên
  • Logo
  • Giá trị sản phẩm
  • Ngôn ngữ đặc trưng, bao gồm thông điệp và hình ảnh

Việc xây dựng thương hiệu có thể được chia làm 3 giai đoạn chính:

  • Xây dựng chiến lược thương hiệu
  • Định hình thương hiệu
  • Tiếp thị thương hiệu